Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Erasmus – informacje ogólne

Instytut Judaistyki UJ w ramach programu stypendialnego ERASMUS+ posiada umowy z kilkoma uniwersytetami w krajach europejskich, m.in. w Niemczech i Czechach. Rozwijamy także zakres współpracy z krajami partnerskimi UE (m.in. z Izraelem i Ukrainą). W ten sposób oferujemy studentom możliwość poszerzania własnej wiedzy w wiodących ośrodkach zagranicznych, prowadzących badania lub studia z zakresu szeroko pojętej judaistyki.

Koordynatorem programu Erasmus w Instytucie Judaistyki jest dr Edyta Gawron.

Aktualne umowy Instytutu Judaistyki UJ o współpracy w ramach programu Erasmus:

Niemcy:

Czechy:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja kandydatów na wyjazdy zagraniczne

Program przeznaczony dla studentów wszystkich rodzajów studiów i doktorantów (niezależnie od przynależności państwowej) i umożliwia podjęcie studiów na wybranych uczelniach, z którymi Instytut Judaistyki UJ podpisał dwustronne umowy o wymianie studenckiej. Studenci Instytutu Judaistyki mogą również ubiegać się o przyznanie stypendium i wyjazd na uczelnię, która ma podpisana umowę z inną jednostką w ramach Wydziału Historycznego UJ.
 
Stypendia te są przyznawane decyzją Komisji ds. Programu Erasmus+ Wydziału Historycznego UJ, w trakcie specjalnie ogłaszanych konkursów (z reguły w styczniu i we wrześniu), na podstawie złożonego zestawu dokumentów, który powinien zawierać:
 
1. List motywacyjny z nazwą wybranego uniwersytetu, uzasadnieniem wyboru, planem pobytu z określeniem liczby miesięcy planowanego pobytu (5 lub 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku niezakwalifikowania się do pierwszej.
 
2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów potwierdzone przez instytut lub dziekanat (nie dotyczy doktorantów):
Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów – 3.5.
 
3. Dokument zaświadczający znajomość języka obcego, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z instytutem, w którym student chce studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 
4. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną. Można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia.
 
5. Referencje od pracownika naukowego UJ – promotora lub opiekuna naukowego (maksymalnie dwie dodatkowe opinie)
 
Rekrutacja odbywa się online poprzez system USOS – zakładka: wymiana studencka.
 
Dodatkowe i aktualne informacje na temat Erasmus+ na stronie internetowej poświęconej programowi Erasmus+ (studia, praktyki): https://erasmus.uj.edu.pl/ 
 
Informacje dla studentów wyjeżdżających (lub planujących stypendium w ramach programu KA 103 - kraje EU):  
 
Ewentualne pytania można kierować do Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus+
Instytut Judaistyki: dr Edyta Gawron email: edyta.gawron@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja dla studentów spoza Wydziału Historycznego

Wyjazdy na studia w ramach umów podpisanych przez jednostki Wydziału Historycznego przysługują w pierwszej kolejności studentom tych jednostek. Student/ka innego wydziału UJ, zainteresowany/a wyjazdem na studia w ramach „wolnych" miejsc w obrębie tych umów, winien/winna zastosować się do następującej procedury:

  • otrzymać zgodę na piśmie koordynatora instytutu, na którym studiuje w UJ;
  • uzyskać samodzielnie zgodę na piśmie od koordynatora instytutu, w którym zamierza podjąć studia za granicą;
  • skonsultować decyzję o staraniach z koordynatorem instytutu, z którego puli będzie korzystał/a;
  • złożyć komplet wymaganych dokumentów komisji ds. Programu Erasmus wydziału, na którym studiuje;
  • po ew. kwalifikacji przez wydziałową komisję macierzystą koordynator/ka Erasmusa instytutu macierzystego studenta zwraca się do odpowiedniego koordynatora instytutowego z Wydziału Historycznego z pytaniem o ew. wolne miejsce.