Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kapituła konkursu

  • Prof. dr hab. Stanisław Sroka – Dziekan Wydziału Historycznego UJ – przewodniczący Kapituły
  • Prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska – UMCS
  • Dr hab. Michał Galas, prof. UJ – sekretarz Kapituły
  • Prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk – UJ
  • Dr hab. Adam Kopciowski – UMCS
  • Dr Andrzej Link-Lenczowski – UJ
  • Prof. Antony Polonsky – Muzeum POLIN
  • Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec – UJ
  • Dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ – UJ
  • Prof. Andrzej Trzciński – UMCS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka

W 2018 roku z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth, ustanowiono doroczną Nagrodę im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce. Wysokość nagrody wynosi 20 tys. zł. 

Patronami Nagrody są dwaj wybitni uczeni, którzy wnieśli wielki wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a także przyczynili się do rozwoju studiów żydowskich i badań nad dziejami polskich Żydów: Profesor Józef A. Gierowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Profesor Chone Shmeruk z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Nawiązana przez nich w 1984 r. współpraca stanowiła impuls do podjęcia interdyscyplinarnych badań w zakresie judaistyki i zaowocowała ich ogromnym rozwojem. Obecnie w Polsce, co roku ukazuje się kilkadziesiąt książek naukowych o tematyce żydowskiej.

Prof. Józef A. Gierowski (1922-2006), Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1981-1987, wybitny historyk, inicjator utworzenia w 1986 roku Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce (od roku 2000 Katedra Judaistyki, a od 2012 roku Instytut Judaistyki) – pierwszej po wojnie tego typu placówki w polskim uniwersytecie, która rozpoczęła prowadzenie kompleksowych badań nad dziejami polskich Żydów. Prof. Gierowski wystąpił również z inicjatywą powołania Komisji Historii i Kultury Żydów PAU oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich – instytucji, które przyczyniły się do rozwoju studiów żydowskich w Polsce. 

Chone Shmeruk (1921-1997), profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, był historykiem literatury jidysz i historykiem kultury Żydów polskich. W 1983 roku został pierwszym kierownikiem Centrum Badań nad Historią i Kulturą Żydów Polskich na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W 1984 roku w czasie wyprawy naukowej do Polski spotkał się z prof. Józefem A. Gierowskim i od tego czasu stali się orędownikami rozwoju studiów nad historią Żydów polskich. Prof. Shmeruk był obecny przy tworzeniu Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce na UJ, od początku lat 1990 był także przewodniczącym Rady Naukowej tego ośrodka. Po osiedleniu się na stałe w Polsce, podjął również współpracę z ośrodkami akademickimi w Lublinie, Łodzi i Warszawie. Przyczynił się znacznie do powstania i rozkwitu studiów jidyszystycznych w Polsce. Wiele z jego prac zostało przetłumaczonych na język polski.

Laureatami I edycji Nagrody w 2018 roku zostali: Joanna Nalewajko-Kulikov za książkę „Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku)”, Neriton i IH PAN, Warszawa 2016; Grzegorz Krzywiec za książkę „Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku (1905-1914)”, IH PAN, Warszawa 2017; Agnieszka Żółkiewska za książkę „Zerwana przeszłość. Powojenne środowisko żydowskiej inteligencji twórczej. Pomoc materialna i organizacja ze strony CKŻP”, ŻIH, Warszawa 2017.

Laureatami II edycji Nagrody w 2019 roku zostały: Joanna Lisek za książkę „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)”, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2018; Alicja Maślak-Maciejewska za książkę „Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postępowi w XIX wieku. Studium społeczno-religijne”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018 i Maria Cieśla za książkę „Kupcy, arendarze i rzemieślnicy. Różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w.”, IH PAN, Warszawa 2018. 

Laureatami III edycji Nagrody w 2020 roku zostali: Dagmara Budzioch za książkę „Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji dekorowania megilot Ester w XVII i XVIII wieku”, t. 1 „Zarys problematyki”, t. 2 „Reprodukcje”, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2019; Marcin Wodziński i Waldemar Spallek za publikację „Chasydyzm. Atlas historyczny”, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2019; Hanna Kozińska-Witt za książkę „Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej radzie miejskiej w XIX wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

Laureatami IV edycji w 2021 roku zostali: Magda Sara Szwabowicz za książkę „Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN Warszawa 2019; Piotr Słodkowski za książkę „Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019; Krzysztof Bielawski za książkę „Zagłada cmentarzy żydowskich”, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2020.

Do bieżącej V. edycji można zgłaszać oryginalne książki wydane w Polsce w roku 2021 oraz 2020 (jeśli nie zostały zgłoszone do Nagrody w 2021 roku) opublikowane przez autorów związanych zawodowo z polskimi instytucjami akademickimi i naukowymi.

Prawo rekomendacji do Nagrody mają osoby fizyczne i instytucje, których działalność pozostaje zgodna z jej tematycznym zakresem: redakcje czasopism, instytucje kulturalne i naukowe, uniwersytety i szkoły wyższe, wydawnictwa, towarzystwa naukowe.

Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Nagrody po rozpatrzeniu zgłoszeń i zapoznaniu się z pozycjami nadesłanymi na konkurs.

Decyzje podejmowane są w dwóch tajnych głosowaniach, poprzedzonych prezentacją recenzji członków Kapituły i dyskusją na temat nadesłanych publikacji. W pierwszym głosowaniu przyznaje się nominacje dla autorów pięciu najlepszych książek, wybranych przez Kapitułę spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. W drugim głosowaniu spośród osób nominowanych zostaje wyłoniony laureat (lub laureaci) Nagrody.

Kapituła zastrzega sobie prawo do innego podziału Nagrody.

Regulamin Nagrody i inne informacje są dostępne na stronie: www.judaistyka.uj.edu.pl

Rekomendacje do Nagrody wraz z rekomendowaną publikacją prosimy nadsyłać w terminie do 30 sierpnia 2022 roku  na adres:

Instytut Judaistyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. Józefa 19
31-056 Kraków
z dopiskiem: „Nagroda im. J. A. Gierowskiego i Ch. Shmeruka”

Termin uroczystości wręczenia Nagrody zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.

 

Nominacje w pierwszej edycji

Grzegorz Krzywiec, „Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku (1905-1914)”, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017, s. 559.

Magdalena Kozłowska, „Świetlana przyszłość? Żydowski Związek Młodzieżowy Cukunft wobec wyzwań międzywojennej Polski”, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2016, s. 346.

Joanna Nalewajko-Kulikov, „Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku)”, Instytut Historii PAN, Neriton, Warszawa 2016, s. 353.

Ewa Węgrzyn, „Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy? Alija gomułkowska 1956-1960”, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2016, s. 379.

Agnieszka Żółkiewska, „Zerwana przeszłość. Powojenne środowisko żydowskiej inteligencji twórczej. Pomoc materialna i organizacja ze strony CKŻP”, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2017, s. 453.

Nominacje w drugiej edycji

Maria Cieśla, „Kupcy, arendarze i rzemieślnicy. Różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w.”, IH PAN, Warszawa 2018

Joanna Lisek, „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)”, Pogranicze, Sejny 2018

Alicja Maślak-Maciejewska, „Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postępowi w XIX wieku. Studium społeczno-religijne”, WUJ, Kraków 2018

Artur Markowski, „Przemoc antyżydowska w wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki 1906 roku”, WUW, Warszawa 2018

Joanna Tokarska-Bakir, „Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego”, tom 1-2, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018

Nominacje w trzeciej edycji

„Archiwum Ringelbluma. Antologia”, wstęp Jacek Leociak, opracowanie Marta Janczewska, Jacek Leociak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2019, Seria: Biblioteka Narodowa
 
Dagmara Budzioch, „Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji dekorowania megilot Ester w XVII i XVIII wieku”, T. 1. „Zarys problematyki”, T. 2. „Reprodukcje”, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2019
 
Hanna Kozińska-Witt, „Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej radzie miejskiej w XIX wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019
 
Marcin Wodziński, Waldemar Spallek, „Chasydyzm. Atlas historyczny”, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2019
 
„Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII-XVIII wiek). Źródła / Jewish Territorial Self-Government in the Crown in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Sources”, wprowadzenie i opracowanie Adam Kaźmierczyk, Przemysław Zarubin, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019

Nominacje w czwartej edycji

Maria Antosik-Piela, „Tożsamość i ideologia. Literatura polsko-żydowska wobec syjonizmu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020;

Krzysztof Bielawski, „Zagłada cmentarzy żydowskich”, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2020;

Aleksandra Jakubczak, „Polacy, Żydzi i mit handlu kobietami”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020;

Piotr Słodkowski, „Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019;

Magda Sara Szwabowicz, „Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019.

Regulamin można pobrać tutaj.