Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na judaistykę odbywa się bez egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia licencjackie rekrutują się na podstawie wyniku nowej matury. Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające zgłaszają się na podstawie posiadanego tytułu licencjata.

Informacje o rekrutacji na stronie Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Judaistyki.

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 lutego 2024 rok w sprawie: szczegółowych warunków prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem systemu, zasad pobierania opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia oraz wykazu studiów, w rekrutacji na które określa się wymóg przedstawienia przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B1 w roku akademickim 2024/2025.

Studiuj judaistykę

Rekrutacja na judaistykę odbywa się bez egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia licencjackie rekrutują się na podstawie wyniku nowej matury. Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające zgłaszają się na podstawie posiadanego tytułu licencjata uzyskanego na dowolnym kierunku.

Studia stacjonarne I stopnia

Program studiów obejmuje m.in. historię Żydów polskich i Żydów w diasporze, kursy języka jidysz i języka hebrajskiego, zajęcia o kulturze, religii, filozofii żydowskiej od starożytności do czasów współczesnych. Kończąc studia licencjackie student zdobywa wszechstronną wiedzę, która pozwala mu nie tylko na swobodną komunikację w językach żydowskich, ale także pracę z dokumentami i przedmiotami mającymi związek z kulturą Żydów w Polsce.

Do podjęcia studiów I stopnia (licencjackich) upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości. Absolwent uzyskuje stopień licencjata judaistyki.

Tura 1: 04.06.2024, 12:00 – 09.07.2024, 23:59

Studia stacjonarne II stopnia

Program studiów obejmuje m.in. historię i kulturę Żydów, historię antysemityzmu i problematykę Holokaustu, wiedzę o tematyce żydowskiej w filmie i teatrze, naukę języka hebrajskiego i jidysz. Student otrzymuje możliwość poszerzenia wiedzy zdobytej na studiach pierwszego stopnia w zakresie judaistyki, jak też uzupełnienia o wątki żydowskie innych studiów humanistycznych lub społecznych. Dyplom magistra judaistyki to świadectwo pogłębionej znajomości dziejów i kultury Żydów polskich.

Do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. Absolwent uzyskuje stopień magistra judaistyki.

Tura 1: 04.06.2024, 12:00 – 17.07.2024, 23:59

Szkoła doktorska nauk humanistycznych

Istnieje możliwość realizowania w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych projektów z zakresu judaistyki. Serdecznie zachęcamy do ubiegania się o stypendium Wydziału Historycznego UJ.

Strona internetowa Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Szczegóły dotyczące możliwości podjęcia studiów na kierunku judaistyka (I i II stopnia) w języku polskim przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zawarte zostały na stronie internetowej Witaj na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Informacje na temat ścieżek rekrutacji dla obywateli Ukrainy znajdują się poniżej.

Procedures for students of Ukrainian universities